Jarná súťaž Pooltime

Usporiadateľom súťaže je POOLTIME – Promotion Partners, s.r.o., Myslenická 209, 902 03 Pezinok, ičo: 36291773 v rámci kampane „Jarná súťaž POOLTIME“.

Termín konania súťaže je od 15.3.2020 – 31.3.2020 prostredníctvom sociálnej siete Facebook

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

Je potrebné, aby účastník na oficiálnej stránke Pooltime – bazény, zastrešenia, vírivky na Facebooku prostredníctvom pridania komentára pod súťažný príspevok odpovedal na otázku: „S kým si chcete užiť leto?“ a označil osobu, s ktorou by si chcel užiť leto.

Druhou podmienkou je, aby účastník mal zakliknuté sledovanie alebo like oficiálnej stránky Pooltime – bazény, zastrešenia, vírivky na Facebooku.

Účasť v súťaži nie je podmienená registráciou v kampani.

Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť v čase konania súťaže iba raz. Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a bude ustanovený náhradný výherca.

Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru a v takom prípade bude ustanovený náhradný výherca.

Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takémuto výhercovi neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca.

Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania o nasledovné výhry:

8x Lehátko k bazénu
4x Solárna sprcha 20L
4x Dva uteráky Pooltime 50×100
1x Automatický vysávač Spring
4x Bazénové tablety Multiplex 5kg
4x Bazénový teplomer Kačička.

Usporiadateľ vyžrebuje z účastníkov súťaže 25 výhercov, ktorí získajú výhru.  Určenie výhercu prebehne žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do 3 pracovných dní po skončení času konania súťaže.

Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom oznámenia k jeho výhernému komentáru pod súťažným príspevkom a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, konkrétne telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy na e-mail info@pooltime.sk za účelom doručenia výhry. Výherca bude kontaktovaný do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Usporiadateľ odovzdá alebo doručí výhru výhercovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca neodpovie v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. V takomto prípade bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou, ani alternatívne vyplatiť ich hodnotu v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Spoločnosť Pooltime – Promotion Partners, s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich, ktorí:

  1. a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;
  2. b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);
  3. c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;
  4. d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah, či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno Pooltime.

 

Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti Promotion Partners, s.r.o., ako správcovi stránky kampane Pooltime – bazény, zastrešenia, vírivky na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena a časti adresy v rámci kampane „Jarná súťaž POOLTIME“ na Facebooku, a to v podobe krstného mena a mesta trvalého pobytu výhercu, bez uvedenia presnej adresy výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na info@pooltime.sk, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení. Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.pooltime.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.

V Bratislave, dňa 1.3.2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Bazény, zastrešenia bazénov, vírivky Jacuzzi - Bratislava, Trenčín, Košice